• Algemene voorwaarden & Privacy

   

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Dansbende, locatie Houtrust, Houtrust Squash en de Blinkerd, hierna ook te noemen: de dansschool. 
  • Bezoek aan de danslessen van Dansbende zijn geheel op eigen risico. De leiding van Dansbende is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van verblijf/activiteiten tijdens en rondom de les.
  • Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich hier niet aan houdt kan de toegang geweigerd worden.
  • Dansbende is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen. Dansbende stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepast actie kan ondernomen.
  • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) in en op het terrein van Dansbende is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dansbende.
  • Bij ziekte of plotselingen afwezigheid van de docent word er gezocht naar passende vervanging. Mocht dit niet lukken dan komt de les te vervallen. Wel zal er een oplossing worden gevonden om de les in te halen met eigen docent. Of dat de leerlingen in andere lessen mogen inhalen. Hier word u tijdig van de op de hoogte gesteld.
  • Onvoorziene annulering van een les kan niet leiden tot restitutie of vergoeding van het lidmaatschap.
  • Tijdens de lessen is het dragen van juiste kleding en schoeisel verplicht.

   

  • Indien er meer dan 1 maand geen betalingen zijn ontvangen kan toegang tot de les geweigerd worden. 
  • Een les wordt verhindert indien er 3 of minder mensen komen opdagen.
  • Indien u het maand lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit aan te geven per mail. Wij rekenen 1 maand opzegtermijn. 
  • Een jaar lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd.
  • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens een les op een andere dag/tijdstip van dezelfde leeftijdscategorie.
  • Dansbende mag ten alle tijden haar contributie aanpassen  

   

  Privacy 

  Dansbende respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dansbende verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Dansbende gebruikt de verzamelde gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:

  • Het voeren van onze ledenadministratie
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie aangaande onze website en/of dienst en/of commerciële (reclame) uitingen aangaande onze website en/of dienst
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en voor het beheer van onze relatie met jou
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Op het inschrijfformulier geeft u wel of geen toestemming voor het publiceren foto’s/video’s van uw kind.
  • Gegevens van klanten die opzeggen worden, meteen na opzegging, zowel uit de fysieke als elektronische bestanden verwijderd. 
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

   

  Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dansbende?
  • Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet overgaan tot het leveren van de dienst. Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld is aan de volgende stap; de facturering/incassering. Hiermee kom je in onze boekhouding, wat ook weer verplicht is door de Belastingdienst.