• Algemene voorwaarden Dansbende

   

   

  Voorwaarden opdrachtgevers

   

  • Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer voldoen de gemaakte reiskosten buiten de eigen woonplaats. Deze worden gefixeerd op € 0,20 per voor opdrachtnemer gereden kilometer.
  • Opdrachtgever zal zorgen voor een lege zaal/ruimte waarin alle deelnemers voldoende bewegingsruimte zullen hebben.
  • Opdrachtgever zal zorgen voor stroomvoorzienig in de ruimte(s) waarin de workshop(s) plaatsvinden.
  • De factuur, opgesteld door opdrachtnemer conform hetgeen vermeld in de offerteaanvraag, zal worden verzonden door opdrachtnemer na opdracht. Betaling zal plaatsvinden door opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de factuur bij de opdrachtgever is ontvangen en goedgekeurd.
  • Indien door overmacht of ziekte van de opdrachtnemer/opdrachtgever de werkzaamheden niet kunnen doorgaan is de opdrachtgever niet verschuldigd de vergoeding te betalen. Er wordt dan gezocht naar een nieuwe datum waarop de opdracht plaats zal vinden.
  • De opdrachtgever kan de opdracht niet meer annuleren/verplaatsen binnen 48 uur voor het eerder overeengekomen tijdstip van de opdracht.

   

  Voorwaarden deelnemers

   

  • Bezoek aan de danslessen van Dansbende zijn geheel op eigen risico. De leiding van Dansbende is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van verblijf/activiteiten tijdens en rondom de les.
  • Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich hier niet aan houdt kan de toegang geweigerd worden.
  • Dansbende is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen. Dansbende stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepast actie kan ondernomen.
  • Alle bezoekers van de Dansbende lessen dienen schone sportschoenen/(dans)sneakers te dragen.
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) in en op het terrein van Dansbende is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dansbende.
  • Alle bezoekers van de Dansbende lessen zijn 5 minuten voor zijn/haar les aanwezig.
  • Indien er meer dan 1 maand geen betalingen zijn ontvangen kan toegang tot de les geweigerd worden. 
  • Een les wordt verhindert indien er 3 of minder mensen komen opdagen.
  • Indien u het maand lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit aan te geven per mail. Wij rekenen een maand opzegtermijn. 
  • Een jaar lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd.
  • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens een les op een andere dag/tijdstip van dezelfde leeftijdscategorie.
  • Als de studio door onvoorziene omstandigheden niet in staat is een les te geven in één van de danszalen van Dansbende, zal indien mogelijk de uitgevallen les op een andere manier worden aangeboden (online, andere locatie etc.).
  • Onvoorziene annulering van een les kan niet leiden tot restitutie of vergoeding van het lidmaatschap.